Skip to content

SER- advies voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Het SER-advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ is een impuls voor een goedwerkende arbeidsmarkt.

Begin deze maand heeft SER het ontwerpadvies gepubliceerd. Op het terrein van de arbeidsmarkt, inkomensbeleid en gelijke kansen doet de SER verstrekkende voorstellen. Deze voorstellen hebben betrekking op het reguleren van contracten, een proactieve arbeidsmarktinfrastructuur en arbeidsmarktdienstverlening aan specifieke groepen. “ Deze aanpassingen worden gedragen door werkgevers- en werknemersorganisatie. Op het vlak van Werk naar Werk en 2e spoor re-integratie worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

Van ontslag naar van-werk-naar-werk.
Werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden bij dreigend ontslag moeten kunnen kiezen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met inbegrip van een van-werk-naar-werk-route. De transitievergoeding kan dan achterwege blijven.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Werkgevers blijven verantwoordelijk voor twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en voor het verloop van het re-integratieproces. Middels een verzekering kunnen werkgevers deze verantwoordelijkheid en bijbehorende verplichtingen overdragen. De werknemer blijft in dienst bij de werkgever, maar de verzekeringsmaatschappij neemt de verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling en de werkgeversverantwoordelijkheid voor de re-integratie over. De re-integratie richt zich in het eerste ziektejaar op het eerste spoor (terugkeer bij de huidige werkgever), tenzij in overleg met bedrijfsarts en werknemer wordt bepaald dat re-integratie bij een andere werkgever kansrijker is (tweede spoor). In het tweede jaar richt de re-integratie zich in principe altijd op het tweede spoor, tenzij de werkgever na overleg met bedrijfsarts en werknemer besluit om het eerste spoor te blijven volgen. De loondoorbetaling bij ziekte of verzekering loopt in het tweede ziektejaar onveranderd door.

Tevens stelt de SER voor om de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van arbeidsongeschikten te verbeteren. Op twee punten geeft de SER een nadere meer concrete invulling van de WIA-aanbevelingen, te weten de WIA-drempelverlaging van 35% naar 15% en de wijze van vaststelling van arbeidsongeschiktheid. De SER vindt het wenselijk dat het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld op basis van een realistische toets: er wordt reëel gekeken naar functies die voor de werkende uitvoerbaar zijn in plaats van naar theoretische mogelijkheden die in de praktijk niet blijken te bestaan.

Back To Top